සංයුක්ත වේල්

 • BONOVO long working life compaction wheel of all sizes

  බොනෝවෝ දිගු ප්‍රමාණයේ වැඩ කරන සම්පීඩන රෝදය සියලු ප්‍රමාණයන්ගෙන්

  කම්පන යන්ත්‍රයකට වඩා අගල සම්පීඩනය වේගවත් හා වඩා effectively ලදායී ලෙස සිදු කරන බව සහතික කිරීමට බොනොවෝ සංයුක්ත රෝදය උපකාරී වේ. ක්‍රියාකරුට සහ යන්ත්‍රයට අඩු ඇඳුම් හා ඉරීමකින් වැඩි යමක් කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාව ඇත. බොනොවෝ සංයුක්ත රෝද නිර්මාණය කර ඇත්තේ කාර්ය සාධනය සඳහා වන අතර ඒවා කල් පවතින ලෙස ඉදිකර ඇත.
 • BONOVO factory direct sale High-strength wearable steel smooth drum compaction wheel

  බොනොවෝ කර්මාන්තශාලා සෘජු අලෙවිය

  කම්පන යන්ත්‍රයකට වඩා අගල සම්පීඩනය වේගවත් හා වඩා effectively ලදායී ලෙස සිදු කරන බව සහතික කිරීමට බොනොවෝ සංයුක්ත රෝදය උපකාරී වේ. ක්‍රියාකරුට සහ යන්ත්‍රයට අඩු ඇඳුම් හා ඉරීමකින් වැඩි යමක් කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාව ඇත. බොනොවෝ සංයුක්ත රෝද නිර්මාණය කර ඇත්තේ කාර්ය සාධනය සඳහා වන අතර ඒවා කල් පවතින ලෙස ඉදිකර ඇත.
 • + 86-0516-87533040
 • sales@bonovo-china.com
 • + 86-18796294327
 • Wechat වෙත පරිලෝකනය කරන්න

  Scan To Wechat